Pogoryelov Alexey Viktorovich - Head of the Chair, DM (Neurology)

Shkolnik Valeriy Markovich – Professor, DM (Neurology)

Baranenko Alexandr Nikolayevich – DPh, head teacher (Neurology)

Yudina Tatiana Viktorovna – DPh (Neurology)

Shastun Natalia Petrovna (Neurology)

Kalbus Alexandr Ivanovich - DPh (Neurology)

Bukreyeva Yulia Vladimirovna (Neurology)

Somilo Olga Vyacheslavovna (Neurology)

Makarov Sergei Alexandrovich (Neurology)

Sakovich Vasiliy Nikitovich - Professor, DM (Ophthalmology)

Tymofeyev Nikolay Nikolayevich – DPh (Ophthalmology)

Klopotskaya Natalia Georgiyevna – DPh, head teacher (Ophthalmology)

Dunayeva Milana Valeryevna – DPh (Ophthalmology)

Getman Yulia Valtntinovna – DPh (Ophthalmology)

Garkavaya Natalia Anatoliyevna – DPh (Ophthalmology)

Alifanov Igor Sergeyevich – DPh (Ophthalmology)